Gewoan Frysk

In Frysk programma mei allinne mar Frysktalige muzyk en ûnderwerpen dy’t mei de Fryske kultuur of taal te meitsjen ha. It wurdt alle sneonen om 15:00 oere útstjoerd en werhelle op moandeitemoarn om 9:00 oere.  Presintaasje en techniek wurdt dien troch Lucas Hoogkamp.

Fierders makket Aant Mulder alle wiken in taalrubryk “Taalferoaring”, fan ‘e wike giet it oer Frij Stipers. Dat is tiisdei werom te finen op It Nijs

De ôflevering oer “Friezen kom op” fan ferline wike is werom te lêzen op de webside  It Nijs

Yn de rubryk “De Oersetter dizze wike it nûmer Venus fan Shocking Blue

It Bilts is “Groats” dat se in wike lang yn MEM fan Lân fan Taal it Bilts promote kinne.

De provinsje jout mear as 7 ton subsydzje foar 6 projekten.

We prate mei Jan de Vries dy hat nûmers fan JJ Cale oersetten yn it Bilts en sil dat snein hearre litte yn de Teatertún fan Riis.

Muzyklist

Piter Wilkens – As ik wat beloof dan doch ik dat

Johannes Rypma – Groet

Sabearre – Deselde taal

Rients Gratema en Tessa Visser – Earm as in lús

Jan de vries

Jan de Vries – Magnolia

Nynke Laverman – Om seis oere thús

Tim Douwsma – It Wetter

Syb v.d. Ploeg – Hillich Fjoer

 

 

 

Uitzending Gemist