Pompeblêden

Jo hearre by Romke, yn de “Pompebleden”, meast Fryske en regionale ferskes. Lokaal is lokaal en de presentaasje yn’t  Frysk. Somstiden wurdt in gedicht, in nijtsje of de aginda oer muzikale manifestaasjes riedplachte.

omke hat syn muzykfoarrie, foar dit programma, ferdield yn 52 wykmappen en brûkt der eltse wike ien fan. Dertroch hearre jo eltse wike oare ferskes en net allinne de meast bekende. De muzyk hat foar “elts wat wils” en jowt ek jo  grif in protte lúster plezier.

Hawwe jo it programma mist, dan is dat gjin probleem want it is hjir noch 14 dagen nei te belústerjen. Op de eigen webside fan Romke www.frisiana.frl is neist dizze muzyk ek in protte ynformaasje oer de eartiids bekende piratentiid fan Romke te riedplachtsjen.

 

Uitzending Gemist

Pompebleden 18 juli
Wat is leafde —Rinke & Wietske
Stadhuustoren –Selskip Sipke Oppedyk –
Simmer ———-Sytse vd Werf
Helpleas minskehert —Marjan Fennema & L. Wielsma
De fles- âlde leafde —-Turns 43
Piter, er is leven foar de doad —Doede Bleeker
Frjemd sa as it rint ———Die Twa
Ring ring i ‘v got to sing —Irish Stew
Suzanne ——–Roel Slofstra
Ik wil varen —-Windkracht 10
Gjin wurden —-Joop Veenstra
Three score and ten ——-Eelder Shantykoor
Maaimekör Ferrbûn ——-Henk Roodbergen
Ik geef je al mijn liefde— Rommy
Witst it noch ——–Tetman, Anne en Jarich de Vries

Pompebleden 11 juli
Wat is leafde —-Rinke & Wietske
Stadhuustoren —–Selskip Sipke Oppedyk –
Simmer —-Sytse vd Werf
Helpleas minskehert —Marjan Fennema & L. Wielsma
De fles- âlde leafde —Turns 43
Piter, er is leven foar de doad —-Doede Bleeker
Frjemd sa as it rint —-Die Twa
Ring ring i ‘v got to sing —Irish Stew
Suzanne —–Roel Slofstra
Ik wil varen —-Windkracht 10
Gjin wurden —-Joop Veenstra
Three score and ten —-Eelder Shantykoor
Maaimekör Ferrbûn —-Henk Roodbergen
Ik geef je al mijn liefde—- Rommy
Witst it noch Tetman, —Anne en Jarich de Vries