Pompeblêden

Jo hearre yn de “Pompebleden” meast Fryske en regionale ferskes. De presentaasje is yn’t  Frysk. Faken wurdt in gedicht, in nijtsje of in meidieling fanôf in regio krante dield.

Romke hat syn muzykfoarrie, foar dit programma, ferdield yn 52 wykmappen en brûkt der eltse wike ien fan. Dertroch hearre jo eltse wike oare ferskes en net allinne de meast bekende. De muzyk hat foar “elts wat wils” en jowt ek jo  grif in protte lúster plezier.

Hawwe jo it programma mist, dan is dat gjin probleem want it is hjir noch 14 dagen nei te belústerjen. Op de eigen webside fan Romke www.frisiana.frl is neist dizze muzyk ek in protte ynformaasje oer de eartiids bekende piratentiid fan Romke te riedplachtsjen.

 

Uitzending Gemist

Pompebleden * 12 Dec * Nr 1024
Asto mar by my bist ——Die Twa
De kop der foar ——Marcel Smit
Triomfmars uit Aida – instr —–Blauhúster Dakkapel
Non-stop – hjoed
Wolsto altyd by mij bliuwe ——Rinke en Wietske
Piratenwals ——Apollo Trio
It stopljocht —–Sambrinco’s
Farewell tae the haven —–Rolling Home – Sneek
Non-stop – hjoed
Fereale op dy ——–Bauke en Greetje
Blom ——Welmoed Fearsma
Beppe Tryntsje’s brij bloese —–Doede Veeman
Do bist sa moai ——–Simon Dijkstra & Alex Tienstra
Non-stop – hjoed
Pakes klok – instr——– Gilde Duo
Bedankt ——-Bauke vd Woude
Lytse fugel werom sjongst do net mear —–Jelle de Boer
De baarch ———Occajun
De keaplju út de Westerein ——Musicals
Omstippers (âlderein) —–Ferbean
Strike the Bell——– Skumkoppen Harlingen
Carlingford——–Irish Stew
Ze kwam uit Harlingen ——-Alias the Same

Pompebleden * 5 dec * Nr 1023
Hop mar myn swarte —-Samar
Dyn tiid leave komt noch wol —–Simon Dijkstra
Sint rydt op syn hynder —–Friese Troubadours
Alhiel ut Spanje —–Gurbe Douwstra
Wannear ——Dûbeldijk
It libben is goed ——Ale en Rika
Sels dyn namme is moai —–Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk
Sinterklaas Snieklaas (conferance) —-Toon Hermans
De waarmte fan desimber ——Adri de Boer
Myn ouwe friend ——Irish Stew
Oars as in oar ——Pigmeat
Fries ——-Bauke vd Woude
Mienekes, de orgelman —-Wiebe van Dijk en de Nieuwe Frisia’s
Het joetslied ——Ben Mol en Gerard Wiersma
Ale Peringa ——Marjan Fennema
Spegels ——Anneke Douma
Nynke ——-Apollo Trio