Pompeblêden

Jo hearre by Romke, yn de “Pompebleden”, meast Fryske en regionale ferskes. Lokaal is lokaal en de presentaasje yn’t  Frysk. Somstiden wurdt in gedicht, in nijtsje of de aginda oer muzikale manifestaasjes riedplachte.

omke hat syn muzykfoarrie, foar dit programma, ferdield yn 52 wykmappen en brûkt der eltse wike ien fan. Dertroch hearre jo eltse wike oare ferskes en net allinne de meast bekende. De muzyk hat foar “elts wat wils” en jowt ek jo  grif in protte lúster plezier.

Hawwe jo it programma mist, dan is dat gjin probleem want it is hjir noch 14 dagen nei te belústerjen. Op de eigen webside fan Romke www.frisiana.frl is neist dizze muzyk ek in protte ynformaasje oer de eartiids bekende piratentiid fan Romke te riedplachtsjen.

 

Uitzending Gemist

Pompebleden 15 aug * nr 1007
Sin en wille —-Anneke Douma
Romantyk —–Samar
Abe fan Jetske –Recover – Bakhúzen
Dat is myn lân- —Het Hogelaand –Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk
It Heitelân ropt —–Wietze de Haan en Chalenge
Rûsje wyn ——Nynke Leidekker
De Fryske jager – instr —–Sambrinco’s
Wat ik noch sizze woe ——Tetman, Anne en Jarich de Vries
Flinters ——Simon Dijkstra
As it myn tiid is —–Gurbe Douwstra
De rike bidler —–Irish Stew
Jan Schotanus —–Sytse vd Werf
Freontsje —–Tietsia
Faarwol myn alderleafste —–Roel Slofstra en Joop Veenstra
Op e Lemmer —-Albert Jitze
Starum, o Starum —-Wim, Cees en Bart (Beckers)
Ik ben weer de sigaar —–Stampers

Pompebleden Playlist – 8 aug * Nr 1006
Simmermoarn —Anneke Douma
In foech bytsje is better as neat —Lits River Band
Fare, fare —-Irish Stew
Loltsje —–Bauke en Greetje
Trou mei mij —–Elske Fekkes en Dick Bellinga
Jirpelskile —–Bennie Huisman
Wat makket it út  —–Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)
Oh Shenandoah —–Shantychor Marinekameradschaft Velbert
Neeltje ——Bauke vd Wal
Ik hâld hieltiid mear fan dij —Gurbe Douwstra en Gerbrich v Dekken
Kom tichterbij —-Djoeke & Wietske
Roosemarie —–Jappie en Annie Muizelaar
Myn skeetsje —-Agnes Sambrink & Tseard Henstra
De kanne yn ‘e kop —-Joop Veenstra
Sneekweeklied 2018 – Pine Hasses—– ParaSneekamolletjes
Wyld fan skûtsjesilen —–Steven en Jolanda
Mijn IJsselmeer ——Oetze Verschoor
Ode aan ús Abe – instr ——Apollo Trio