Pompeblêden

Jo hearre by Romke, yn de “Pompebleden”, meast Fryske en regionale ferskes. Lokaal is lokaal en de presentaasje yn’t  Frysk. Somstiden wurdt in gedicht, in nijtsje of de aginda oer muzikale manifestaasjes riedplachte.

omke hat syn muzykfoarrie, foar dit programma, ferdield yn 52 wykmappen en brûkt der eltse wike ien fan. Dertroch hearre jo eltse wike oare ferskes en net allinne de meast bekende. De muzyk hat foar “elts wat wils” en jowt ek jo  grif in protte lúster plezier.

Hawwe jo it programma mist, dan is dat gjin probleem want it is hjir noch 14 dagen nei te belústerjen. Op de eigen webside fan Romke www.frisiana.frl is neist dizze muzyk ek in protte ynformaasje oer de eartiids bekende piratentiid fan Romke te riedplachtsjen.

Playlist 14 mrt – Nr. 987 
Buormans geit — Evert en Eddy – Koudum
Tusken Mantgum en Weidum – Hessel vd Wal
Moet je varen – Goutumer Shantykoor
Skotse trije – instr – Gilde Duo
Tinzen oan pake – Albert Jitze
De visserman – Windkracht 10
Hé hé leave skat – Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk
Im Zigeunerlager – instr Snippefangers – Bahhuizen
Bij het Sneekermeer –  Avonturiers
Sonja en Sieu Piter Wilkens – Cornelis Vreeswijk
Que sera – instr – Blauhúster Dakkapel
Foarjaar – Bauke vd Woude
The mermaid – Irish Stew
Skots en skeef Fryslân troch – Musicals
De begraffenis fan omke Wopke – Jilles
Pake syn klok – Forte – Makkum
Sytske ( út de 5e klas) – Bert Tinge
Happy time – instr – Peter Moesser Music

Playlist 7 mrt – Nr. 986

 • Bêst genôch (Adalita) – Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk
 • Fryske lân Heitelan – Sambrinco’s, Willy Weits en Fr. Operafer.
 • It is maaitiid – Evergreens
 • Lytse Joke -Samar
 • Ik bin in ‘e lorum – Irish Stew
 • Doge jo wol – Specials
 • De boer en de lapkekeapman – Watze Hiddema en Frans Kripss
 • Fryske foxtrot – instr – Nieuwe Frisia’s
 • Lytse Piter – Sytse vd Werf
 • Ik stean yn ‘e brân – Tûzen triennen – Britsum
 • Lytse Pier – hinget oan de laaie – Stampers
 • Greatte Pier – Sunrise
 • Bij it wite brechje – Tietsia
 • Sytske – Roel Slofstra
 • Eeys of Lucy Jordan – Marjan Fennema
 • Ik hald fan dy – Dana Winner

Uitzending Gemist