Pompeblêden

Jo hearre by Romke, yn de “Pompebleden”, meast Fryske en regionale ferskes. Lokaal is lokaal en de presentaasje yn’t  Frysk. Somstiden wurdt in gedicht, in nijtsje of de aginda oer muzikale manifestaasjes riedplachte.

omke hat syn muzykfoarrie, foar dit programma, ferdield yn 52 wykmappen en brûkt der eltse wike ien fan. Dertroch hearre jo eltse wike oare ferskes en net allinne de meast bekende. De muzyk hat foar “elts wat wils” en jowt ek jo  grif in protte lúster plezier.

Hawwe jo it programma mist, dan is dat gjin probleem want it is hjir noch 14 dagen nei te belústerjen. Op de eigen webside fan Romke www.frisiana.frl is neist dizze muzyk ek in protte ynformaasje oer de eartiids bekende piratentiid fan Romke te riedplachtsjen.

 

Uitzending Gemist

De opname op 17 oktober is mislukt. Ga voor ‘uitzending gemist’ naar : www.frisiana.frl (klik op pompebleden)

Pompebleden * 17 okt * Nr 1016
Geef me myn tiid terug —–Bauke vd Woude
Famkes —–Piter Wilkens
Borst met worst ——Pigmeat
X- Goeiemorgen zonder zorgen—- Lawineboys
Ik bin Bauke de Groot —–Bauke en Greetje
Strontrace ——Irish Stew
Grouwe Marian —-Marten Boom
Bora bora —–Goutumer Shantykoor
Bernetiid —-Rinke en Wietske
Alderwetske Wâldpyk —–Hûnekop
Big strong man—– Bone Idle
De lytse Lutske —–Griet Wiersma
Hingjend yn ‘e line —-Kat yn ’t Seil
As de súdwester gûlt —-Crisito’s
In seeman —-Anneke Douma
Himel op ierde —-Gerard Wiersma
Thialf Wals – instr —–Apollo Trio
Mijn beste vriend ——Rommy

Pompebleden * 10 okt * Nr 1015
Hoe wiis as ik mei dij bin —–4 troubadours – Piter Wilkens
In lytse sinnestriel—— Dubbel Accoord
Tûzen trienen ——Tûzen triennen – Britsum
It âlde oargel—— Sambrinco’s
De ouwe man (is ferstoarn) —–Sytse vd Werf
Merke yn Fryslân —— Anneke Douma
Stamppot boerekoal —–Doede Bleeker
Genietsje fan disse dei —–Griet Wiersma
Tsjonge jonge —–Keallepoaten
Ik denk de hele dag aan jou—- Rommy
Wat je diep treft —— Jappie en Annie Muizelaar
De boer moat mei —–Samar
Sjoch ik dy —–Tietsia
Moeke  —–Nanne Kalma en Ankie vd Meer
Stoarmige winterjûn—— Lemster Shantykoor
Ik wil varen —–Windkracht 10