Pompeblêden

Jo hearre yn de “Pompebleden” meast Fryske en regionale ferskes. De presentaasje is yn’t  Frysk. Faken wurdt in gedicht, in nijtsje of in meidieling fanôf in regio krante dield.

Romke hat syn muzykfoarrie, foar dit programma, ferdield yn 52 wykmappen en brûkt der eltse wike ien fan. Dertroch hearre jo eltse wike oare ferskes en net allinne de meast bekende. De muzyk hat foar “elts wat wils” en jowt ek jo  grif in protte lúster plezier.

Hawwe jo it programma mist, dan is dat gjin probleem want it is hjir noch 14 dagen nei te belústerjen. Op de eigen webside fan Romke www.frisiana.frl is neist dizze muzyk ek in protte ynformaasje oer de eartiids bekende piratentiid fan Romke te riedplachtsjen.

 

Uitzending Gemist

Pompebleden * 13 febr  * Nr 1033
As fjouwer wurden – As vaaier woorden –Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk
I still love you ——-Tompal & the Glaser Brothers
Ik hald fan dy —–Dana Winner
Teare flinter ——Rinke en Wietske
Us doarpsfanfare ——Tetman, Anne en Jarich de Vries
Net te dom, Piter Prom – Leafdestragedie —–Tetman, Anne en Jarich de Vries
Boerebûterfeart nei Omsk—— it Frysk Muzykteater – Rients Gratema
No wat bliuwt er goed (jierdei) ——-Piter Wilkens
Fryslân hat âlde gloarje ——-Marjan Fennema e.o.
Feestje fiere —–Anneke Douma
Doarpsfeest ——Doede Veeman
Myn Gaasterlan ——-Kritekoar – Balk
Moast it wol witte ——Marjan Giesing
Myn beppe ——Henk vd Heide
Sneintemoarns nei pake en beppe —–Apollo Trio
Ik bin de clown ——-Bauke en Greetje
Goodbye my love —–Jappie en Annie Muizelaar

Pompebleden * 6 febr  * Nr 1032
Ferdwaald in de tiid (mem) —–Doede Bleeker
Al sil de hiele wrâld feroarje —–Anneke Douma
De lêste ——Gaatze Bosma
Flaggeliet – instr ——Sambrinco’s
You ll never know ——Jim Reeves
Super Sytske ——-Ferbean
As ’t bûten stoarmet – As’t boeten störmt –Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk
Tiid hald gjin skoft ——-Tetman, Anne en Jarich de Vries
Betty Bos – (lekke bân) ——-Turns 43
Ien tút ———–Albert
Raglan road——– Irish Stew
Frysk hynder- wiskey——- Jelle – B
Befrijd fan idealen ——-Samar
Reedriderswals ——Ken Griffin
Op een bankje in het stadsplantsoen ——-Cinderella’s