Pompeblêden

Jo hearre by Romke, yn de “Pompebleden”, meast Fryske en regionale ferskes. Lokaal is lokaal en de presentaasje yn’t  Frysk. Somstiden wurdt in gedicht, in nijtsje of de aginda oer muzikale manifestaasjes riedplachte.

omke hat syn muzykfoarrie, foar dit programma, ferdield yn 52 wykmappen en brûkt der eltse wike ien fan. Dertroch hearre jo eltse wike oare ferskes en net allinne de meast bekende. De muzyk hat foar “elts wat wils” en jowt ek jo  grif in protte lúster plezier.

Hawwe jo it programma mist, dan is dat gjin probleem want it is hjir noch 14 dagen nei te belústerjen. Op de eigen webside fan Romke www.frisiana.frl is neist dizze muzyk ek in protte ynformaasje oer de eartiids bekende piratentiid fan Romke te riedplachtsjen.

 

Uitzending Gemist

Playlist 16 mei– Nr. 996
Simmer yn de holle –  Gaatze Bosma
Skipperssankje –  Nynke Leidekker
Wachtsjen is foarbij –  Wiko’s
Chiquitita –  Abba
Frachtwein yn myn spoar –  Griff – Balk
De Herder en de Wetterhûn –  Strawelte en de Hunekop
Jantsje –  Bennie Huisman
Dat alles is Fryslân foar my –  Ritske Numan
Ljouwerter merke – instr –  Sambrinco’s
Fierljeppe –  Anneke Douma
Buske fan de baas –  Gedobr
It fjoer –  Thierry
Ik kom út Fryslân –  Apollo Trio
Moaie minsken –  Bauke en Greetje
Koekoek –  Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Playlist 9 mei– Nr. 995
Myn Fryslân –  Tietsia
Toeristenstream – (Tsjûkemar) –  Samar
It sil wer maaitiid wurde –  Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)
As om ‘e toer de sweltsjes wer fleane –  Anneke Douma
Earste trein nei Starum –  Gaatze Bosma
Makkum –  Nij Apollo
Myn eiland –  Doede Bleeker
Simmerdeis –  Frerik de Swetser
Zillertaler Hochzeitmarsch – instr –  Snippefangers – Bakhuizen
Ik leau yn dij en mij –  Rinke en Wietske
De 11 stedentocht –  Pallascombo
A Frisian song about wandering –  Swalker
Ellende zat –  Karst Berkenbosch
De wille fan de leafde –  Jannie Brandsma – (Vicky Brown)
Pytsje –  Tûzen triennen – Britsum
Bye bye my Roseanne –  Goutumer Shantykoor
Yn ’t skaad fan de alde mole –  Sambrinco’s, Willy Weits en Fr. Operaferiening