Sneinske muzyk

De namme “Sneinske muzyk” ferwiisd nei muzyk dy’t past bij it sneinske gefoel fan in soad minsken. De draaide ferskes bestean út geastlike- country- en/oflibbenslieten. De ferskes slaan foaral op it sosjale libben yn de mienskip en lit jin neitinke oer it deistige libben. Wat de presintator foaral hearre litte wol is de moaie harmoanyske klanken yn dit soarte muzyk. Hij wol jo mei genietsje litte nei dit soarte ‘lústerferskes’ en makket graach elke wike wer in moai programma foar jo klear.

Jo kinne de programma’s nochris belústerje op dizze website. Mear ynformaasje ek noch te besjen op de webside fan Romke: www.frisiana.frl

Uitzending Gemist

1e oere Sneinske muzyk op 18 maart
Vaste rots Laus Deo – Mannenkoor
Je bent niet alleen Dobber – Harich
Streets of gold Vern Gosdin
Mij is de Hemel zo dichtbij Vlam
Ik wil daar zijn Wilma
Kum ba yah Holy Light Singers
Heer, onze, God, hoe heerlijk is Uw naam – instr Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Mein opa Amigos
De liefde geeft een zeldzaam gevoel Frank & Mirella
He have to go Anita Kerr Singers
Geduldig zal ik wachten Morning Light
Will the circle be unbroken – instr Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht Klaas en Riek Post
Niet elke oester heeft een parel Wietse v-d Heide
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
I’m so glad Shalom Singers uit Surhuisterveen
Als de levensstormen woeden Hommy en Emmy
Ik zie een witte stad Kleine kracht – Vroomshoop
De weg de waarheid en het leven – instr Sursum Corde – Den Helder
2e oere Sneinske muzyk +++++++++++++
Liefde is de sleutel Ester Tims
I shoud still be there Johnny Cash
Nooit zag ik een vriend Ritske Numan
Ave Maria (Frysk) Rommy
Ja genageld aan ’t kruis Mannensextet Almelo
How great to art Elvis Presley
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Angels Enya
Vree in mijn hart TrioTent e.d Hawayan Gospel
Nooit weer terug Hommy en Emmy
Spoedig zal komen de Hemelse Heer Candle Lights – Nijbeets
De geopende deur Anker Duo
Gods hân Dobber – Harich
Daar is één die u nimmer vergeet Zingende Zusjes Verheij
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Dreigen u vaak stormen Singers of The Lord – Delfzijl
Alles bijeen Morning Light
Dank u heer Antsje en Richtsje
Uw Jezus wacht op u Duo Huygen
Eens zocht ik naar aardse vreugde Glorieklanken Aduard
De joun fan it libben Marjan Fennema
Klokkenwals Jerry en Mary
Kies een moment voor gebed – instr Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd

1e oere Sneinske muzyk op 11 maart
De Heer is mijn licht – Hommy en Emmy
God maakt het leven rijk – Klaas en Riek Post
Blazjen moezj – Enschede’s Byz. Kozakkenkoor
Ieder uur, ied’re stap – Zanggroep Gideon
Die Sonne, der Mond – Mika’s
Twee witte paarden – Erik & Sanne
Cast the first stone – Isaacs
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
De oude straatmuzikant – Tante Leen
Genageld aan het kruis – Bliid Boadskip Sjongers
Zien wij nog wel – Morning Light
Holding her and loving you – Vern Gosdin
Liefste  – Trijn en Sytze
En de vogels zongen – instr –  Sweet People
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Er is een haven – Gert en Hermien
Liefde heeft vele namen – Rommy
Wat de toekomst brenge moge  – Mannenzanggroep Sion
Elvira Madigan – instr-  Francis Goya
2e oere Sneinske muzyk +++++++++++++
Gulf Coast Highway – Emmylou Harris en Willie Nelson
Het huisje bij de brug – Wies Cave
Allinich foar dij – Rinke en Wietske
Wohin soll ich mich wenden – Oswald Sattler
Evangelie sla je vleugels uit – Morning Light
No more you – Cash On Delivery
O lam van God 2 – Wout v Beek + Hommy en Emmy
We shall not be moved – Blijde Geluiden Muntendam
De trouwe bootsman – Candle Lights – Nijbeets
Evangeline Emmylou – Harris & The Band
Sjong fan de Hear –  Dobber – Harich
Er komen stromen van zegen  – Ritske Numan
Just a little talk with Jesus – Statler Brothers
Stepping in the light – instr – Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
Ik zal er zijn – Ester Tims
Der liebe Gott hat immer Zeit –  Patrick Lindner
Vertrouwen op Hem – Zingende Zusjes Verhey
Zingen maakt blij – Glorieklanken Aduard
Jezus wederkomst  – TrioTent e.d Hawayan Gospel
Gods trouw is wonderbaar – Leger des Heils – Groot koor
Wie niet voor mij is – Elly en Rikkert Zuiderveld
Als trouwe oogstlieden – instr Henk Tent