Sneinske muzyk

“Sneinske muzyk” ferwiisd nei muzyk dy’t past bij it sneinske gefoel fan in soad minsken. De draaide ferskes bestean út geastlike- country- en/oflibbenslieten. De ferskes slaan foaral op it sosjale libben yn de mienskip en lit jin neitinke oer it deistige libben. Wat de presintator foaral hearre litte wol is de moaie harmoanyske klanken yn dit soarte muzyk. Hij wol jo mei genietsje litte nei dit soarte ‘lústerferskes’ en makket graach elke wike wer in moai programma foar jo klear.

Jo kinne de programma’s nochris belústerje op dizze website. Mear ynformaasje ek noch te besjen op de webside fan Romke: www.frisiana.frl

 

Uitzending Gemist

Sneinske muzyk 20 mei –  1e oere
Het is wondervol wat de Heer kan doen –  TrioTent e.d Hawayan Gospel
Lives railway in heaven –  Patsy Cline
Ik tink dat Jo neist mij stean –  Dobber – Harich
Ga niet voort – instr –  Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
Beyond the sunset –  Jo Stafford en Gordon Mc Raey
As it wier is dat de minsken –  Ritske Numan
Droog je tranen –   Clouseau
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
We thank thee –  Jim Reeves
Heer ik kom tot U –  Lemster Mannenkoor
Once upon a time –  Country Trail Band
As ik mar wit –  Candle Lights – Nijbeets
Ik wil zingen van mijn Heiland –  Blijde Zaaiers o.l.v. Jaap Wessels
Dem Herzen Jesu singe –  Oswald Sattler
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Alle dromen –  Savannah
Patrona Bavariae –  Erik Rossing
Er is een vriend –  Antsje en Richtsje
Hij wordt niet moe –  Ester Tims
O blijde dag –  Wietse van der Heide
Ik ken een rivier – instr –  Fireorkest
2e oere Sneinske muzyk +++++++++++++
Sterke rots vredevorst –  Elly en Rikkert Zuiderveld
Het leek wel nacht –  Morning Light
Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost –  Klaas en Riek Post
Dit is it programma –  Sneinske Muzyk **********
In m’n tuin bloeien de seringen –  Sybil en Wiel
Op reis met Jezus –  Hommy en Emmy
The church in the wildwood –  Andy Griffith
Jezus denkt aan mij –  Kleine kracht – Vroomshoop
Hoe groot is de liefde van Jezus –  Duo Annie en Koert
Ik zag mijn moeder knielen –  Mannenzanggroep Sion
Dit is it programma –  Sneinske Muzyk **********
Wahre Freundschaft soll nicht wanken –  Montanara Chor
Een rivier van levend water –  Hommy en Emmy
O zee van Gods liefde – instr –  Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
God zag mijn tranen –  Janne Schinkel
De morgen breekt aan –  Zingende Zusjes Verheij
Bedroef niet de Heilige Geest –  Zingende Zusjes Verheij
Lady – instr –  Vrijbuiters

Sneinske muzyk 13 mei – 1e oere
Breng wat zonnenschijn –  Leger des Heils
O ik hou van Jezus –  Hommy en Emmy
Alles in het leven duurt maar even  –  Vrijbuiters
In de straten van een stad –  Blijde Geluiden Muntendam
Nu kan het nog –  Sursum Corde – Den Helder
Ich bin so gern da Heim –  Montanara Chor
Is uw paspoort getekend –   Sietse en Trijn
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
O, waarom bent u toch zo droevig –  Klaas en Riek Post
Voor dat ruwhouten kruis –  Country Trail Band
Daar is een brede en smalle weg –  Singers of The Lord – Delfzijl
Frieden —  Angela Wiedl
Geef mij olie in mijn lamp – instr –  Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
De kinderen van ons zijn jong –  Lytse Hille
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Als je veel van iemand houdt –  Elly en Rikkert Zuiderveld
Ik ben tevreden –  Candle Lights – Nijbeets
Het slotlied –  Morning Light
Kind alleen –  Rommy
Glorie glorie  – Kleine kracht – Vroomshoop
Weldra komt Jezus weer –  TrioTent e.d Hawayan Gospel
Nearer my God to thee – instr –  André Rieu
2e oere Sneinske muzyk +++++++++++++
En steeds weer huil je –  Rommy
Leer mij Heer –  Antsje en Richtsje
T zal zijn des avonds –  Wietse van der Heide
Soos ’n man van die woord – Piet Smit, Willie Joubert & Jan De Wet
Alleluja – instr –  Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
Vol verwachting  –  Klaas Post
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Ik wil zingen van mijn Heiland –  Country Trail Band
Suzanne  – Roel Slofstra
Wondere tijding –  Zingende Zusjes Verheij
Ik ben een kind van God –  Glorieklanken Aduard
It liet fan wiere frijheit –  Gospelband Sozo – Fryslân
Vaar met me mee –  Tony Light
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Wat voor toekomst mij ook wacht …. –  Morning Light
Blijf bij mij Heer – instr –  Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
As it oeral tsjuster is –  Inge Teerstra & Gospelband Ichthus
Vaste rots van mijn behoud –  Westland Mannen en Meisjeskoor
Ik heb gehoord van een land –  Janne en Gerrit Schinkel
Barcarolle – instr –  Symphonieork. van Hamburg