Frysk op Riis hat ferlern

0

Yn it programma Gewoan Frysk komt Aant Mulder yn syn rubriek Taalferoaring werom op Frysk op Riis fan ferline snein. Der wie net in protte publiek, koam dat allinne troch de finale fan it frouljusfoatbal? Die ferlearen yn elts gefal ek.