Fryske reklamepriis 2018 útrikt yn Noordbroek

0

Tongersdei 17 juli hat Pier Bergsma ,foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging, de Fryske Reklamepriis 2018 utrikt Oan “Grutsk op us greidefûgels”.
Dit barde op de pleats fan Peter en Marijke Rypkema yn Noordbroek.
It filmke is bij harren opnommen.