Stoere Friezen by betinking Slach by Warns

0

Stoere Friezen wiene sneon op it Reaklif foar de betinking, it Waar wie min mar dochs wiene der mear as hûndert minsken oanwêzich. Ùt Ostfriesland wie in hiele bus folk kommen. Hja beanen de stifting in stien foar it monument oan. It thema wie mear-taligens mei in fraagteken. It waar waard better mar de weromreis waard dreger troch in hiele kloft BMW’s.