Moarn is it gewoan wer hjoed – Wybe Willem Pel

0

Sneon 15:00 oere yn it programma Gewoan Frysk is Wybe Willem Pel te gast. Hij vertelt wat oer himsels en syn studsje yn Leiden mar fansels lit er ek in oantal nûmers hearre sa as dizze, wat in oersetter is fan Morgen is het gewoon weer vandaag die as Froukje makke hat foar in comercial fan de NS. Mar hij hat ek in pear eigen nûmers ien wie sels sa nij dat we yn de studio noch in titel betocht ha.