Betinking Slach by Warns 2022

0

Op in wynich Reade klif waard sneon 24 seotimber de betinking fan de slach by Warns hâlden. Dit jier in bytsje oars troch it Frijsias festival op it terrein fan Bruno Rumler. Neist de sprekker Albert v.d. Ploeg foarsitter fan de noardelike Fryske Walden, wie ek de dichteres fan Fryslân Sigrid Kingma oanwêzich om inkele gedichten hearre te litten en fersoarche Syb v.d. Ploeg mei Wiebe Kaspers en Bruno Rumler foar de muzyk.