Start van Jong Tsjukemar in Echtenerbrug

0

Maandag 8 mei werd op de OBS Twa yn ien van Echtenerbrug de start van “Jong Tsjûkemar” gegeven door Gedeputeerde Friso Douwsma. Ook dichter fan Fryslân Sigrid Kingma en Zanger Sipke de Boer werkten mee.