Frisiana Mix

De bewegings efter dit programma is de ûnwennigens nei syn piraten muzyk. Hjirfan hat Romke rom 10.000 lietsjes, op foarrie, yn syn laptop opslein. Mei syn piratestjoerder “Frisiana” brocht hij foaral Fryske, Dútske en Hollânske lieten.

De presintaasje bliuwt yn ‘t Frysk en op ‘e nij bringt hy yn syn programma “FrisianaMix” wer in protte ferskes dy’t net geregeld op oare stjoerders draaid wurde. 

Foaral Fryske, Hollânske-, regio-, volks- en countrymuzyk falt der te belústerjen. It programma is altyd wer oars en wurdt pas gearstald op it momint fan útstjoering.

De Krystmoanne  is goed merkber, oan in protte krystmuzyk, de wiken deroan foar ôf.

Dus, oant woansdeitemoarn of moandeitejûn yn de werhelling. (Utstjoertiden kinne wizige wurde.)

Romke Kroondijk

Uitzending Gemist