Gewoan Frysk

Gewoan Frysk is in Frysk programma mei allinne mar Frysktalige muzyk en ûnderwerpen dy’t mei de Fryske kultuer of taal te meitsjen ha. It wurdt alle sneonen om 15:00 oere útstjoerd en werhelle op woansdeitemoarn om 9:00 oere. Presintaasje en technyk wurdt dien troch Lucas Hoogkamp.

De oersetter is fan Trini Lopez – Adalita De Fryske oersetting is fan Sjoerd v.d. Leij en Joop van Dijk – Best genôch

Thema – Kleur

 • Specials – Bûter brea en griene tsiis
 • Sjoerd v.d. Leij en Joop van Dijk – Brùnbrânde skûtsjeskippers
 • Samar – Hop mar myn swarte
 • Richtsje en Antsje – Geart wat binst read
 • Janneke Hoekstra – Myn reade beppe
 • Tietsia – Bij it wite brechje
 • Ctrl-alt-del.- Reade wyn
 • Piter Wilkens – Knoopkes
 • Fryske fammen – Yn de bloune Skylger dùnen
 • Bauke v.d. Woude en Cambel Forbes – Gouden hânnen
 • Irish Stew – Fidlers green
 • De Hûnekop – Bûnt en blau
 • Kat yn`t seil – It walske fan de wite fjûrtoer