Gewoan Frysk

Gewoan Frysk is in Frysk programma mei allinne mar Frysktalige muzyk en ûnderwerpen dy’t mei de Fryske kultuer of taal te meitsjen ha. It wurdt alle sneonen om 15:00 oere útstjoerd en werhelle op woansdeitemoarn om 9:00 oere. Presintaasje en technyk wurdt dien troch Lucas Hoogkamp.

De oersetter dizze wike is JJ cale – Out of style en de Fryske fersie is fan Jan de Vries – Ut de graasje

Tema: Jild en sa

Piter Wilkens – Skip mei jild

Oudega en de Groot – Famke fan kassa 1

Wietse Hiddema en Franz Kripss – De boer en de lapkekeapman

De Hûnekop – Jild

Anneke Douma – Keaplju ut de Westerein

Andries Kobus – Gleonhastich

Fokke Miedema – It ein fan de reinbôge

Sytse v.d. Werf – De nije gouden ieu

Gaatze Bosma – Skroad en âld metaal

Band sûnder baan – It wurd allegear minder

Ferbean – Eigen skuld

Jaap Louwes – De doarwaarder