Gewoan Frysk

Gewoan Frysk is in Frysk programma mei allinne mar Frysktalige muzyk en ûnderwerpen dy’t mei de Fryske kultuer of taal te meitsjen ha. It wurdt alle sneonen om 15:00 oere útstjoerd en werhelle op moandeitemoarn om 9:00 oere. Presintaasje en technyk wurdt dien troch Lucas Hoogkamp.

Aant Mulder is om reden fan syn sûnens stoppe mei syn rubryk “Taalferoaring”.

Hjoed is Wytse Willem Pel te gast yn Gewoan Frysk

Hij hat ek de oersetter makke : Froukje – Morgen is gewoon weer vandaag

En dat hat hij neamd Moarn is it gewoan wer hjoed

Wytse Willem Pel
  • Fjirder sjongt hij ek noch in oerseting fan Als de dag van toen fan Reinhard Mey
  • En twa eigen nûmers:
  • Daphne en Jamke Bol