Nu:21:00 - Mear fan itselde (H)
Straks:23:00 - Eamel (H)