Pompeblêden

Jo hearre yn de Pompeblêden meast Fryske en regionale ferskes. De presentaasje is yn it Frysk. Faken wurdt in gedicht, in nijtsje of in meidieling fanút in regiokrante dield. Romke hat syn muzykfoarried foar dit programma, ferdield yn 52 wykmappen en brûkt der eltse wike ien fan. Der troch hearre jo eltse wike oare ferskes en net allinne de meast bekende. De muzyk hat foar elts wat wils en jouwt ek jo grif in protte luster plezier.

Hawwe jo it programma mist, dan is dat gjin probleem want it is hjir noch 14 dagen nei te belusterjen. Op de eigen webside fan Romke (www.frisiana.frl) is neist dizze muzyk ek in protte ynformaasje oer de eartiids bekende piratentiid fan Romke te riedplachtsjen.

Romke Kroondijk

Uitzending gemist