00:00 Geen uitzending
07:00 Omrop Fryslan
10:00 Werom yn e tiid (H)
12:00 Omrop Fryslan
18:00 Country Folk en Rock en Roll (H)
20:00 De Gesellige Sneontemoarn (H)
22:00 Omrop Fryslan